Mamograf Kroměříž

Radiologie Kroměříž

Radiologie Holešov

Bystřice pod Hostýnem

Ostatní služby

Všeobecné informace GDPR

GDPR

Osobní údaje zpracováváme v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 (EU) jsou zásady a informace o zpracování osobních údajů a kompletní informace ve věci výkonu práv subjektů údajů (klientů) i vlastní výkon práv subjektů údajů zajištěny v listinné podobě a přístupné v naší advokátní kanceláři. Žádosti subjektů údajů vyřizujeme osobně z důvodu jejich řádné identifikace.

Právním základem pro zpracování osobních údajů je zejména smlouva o poskytování právních služeb a účelem jejich zpracování je plnění této smlouvy a plnění právních povinností dle předpisů upravující výkon advokacie.
Osobní údaje zpracováváme v rozsahu: titul, jméno, příjmení, adresa, datum narození, email, telefonní číslo, případně další údaje sdělené pro účely plnění právní služby.

Osobní údaje zpracováváme po nezbytnou dobu v souladu s právními a stavovskými předpisy.
Osobní údaje zpřístupňujeme jen v nezbytném rozsahu a je-li to nezbytně nutné v rámci plnění smlouvy nebo právní povinnosti  dle právního předpisu např. státním orgánům a orgánům veřejné moci (soudy a správní orgány), znalcům, daňovým a účetním poradcům, dalším příjemcům dle potřeb klientů.

Správcem osobních údajů je MEDICOOP, s.r.o., se sídlem náměstí Míru 3760/11, 767 01 Kroměříž, IČ: 47905883, email: info@jvmedicentrum.cz, tel.: +420 774 725 134.
Klient má právo na přístup k osobním údajům a žádat zejména informaci o jejich zpracování a opravu nepřesnosti nebo doplnění osobních údajů.

Klient má právo na  výmaz osobních údajů při splnění zákonných podmínek.

Klient má právo na omezení zpracování osobních údajů v případě stanovených zákonem.

Klient má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, je-li jejich zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu  nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce nebo je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany.

Klient má ve stanovených případech právo na přenositelnost údajů, tj. získat osobní údaje poskytnuté správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat je jinému správci.

Klient má právo podat stížnost ve věci zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Kontrolní a dozorový úřad je Úřad pro ochranu osobních údajů, jehož doména je www.uoou.cz.